การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลนครปฐม สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม

โดย: นายพิเชษฐ์ ตนะวัฒนา [IP: 110.77.215.xxx]
เมื่อ: 2017-03-27 18:42:16
การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลนครปฐม สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ในด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จำนวน 73 คน ผู้ปกครอง จำนวน 254 คน นักเรียน นักศึกษา จำนวน 254 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้

1. ความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ของการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลนครปฐม สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม เห็นด้วยอยู่ในระดับดีมาก

2. ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ที่มีต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลนครปฐม สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม ในการพัฒนาอาคารเรียนและอาคารประกอบ การปรับปรุงห้องเรียนรู้ที่หลากหลาย อยู่ในระดับมาก การพัฒนาสถานที่ การปรับปรุงที่นั่ง และบริเวณพักผ่อน อยู่ในระดับมาก การพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้ปลอดภัย ร่มรื่น และสวยงาม อยู่ในระดับมาก

สรุปได้ว่า โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรดำเนินเป็นโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 957,140