ผลการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

โดย: เสาวเพ็ญ บุญประสพ [IP: 118.174.219.xxx]
เมื่อ: 2023-10-25 14:28:50
ชื่อเรื่อง : ผลการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ผู้วิจัย : เสาวเพ็ญ บุญประสพ

ปีที่วิจัย : 2563บทคัดย่อการวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เส้นขนาน ด้วยโปรแกรม GSP ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เส้นขนาน ด้วยโปรแกรม GSP และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เส้นขนาน ด้วยโปรแกรม GSP กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 จำนวน 44 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เส้นขนาน ด้วยโปรแกรม GSP จำนวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t – test )

ผลการวิจัย พบว่า

1) ชุดการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เส้นขนาน ด้วยโปรแกรม GSP มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.49/76.74 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ด้วยโปรแกรม GSP หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3) ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เส้นขนาน ด้วยโปรแกรม GSP โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D. = 0.33)Title : The Results of the Development of Mathematics Learning Packages

With the GSP Program for Mathayom 2 Students at Phibunmangsahan

School.

Researcher : Saowapen Boonprasop

Year of research: 2020AbstractResearch on the results of developing mathematics learning packages with the GSP program for Mathayom 2 students at Phibunmangsahan School. The objectives are to 1) develop a mathematics learning packages on parallel lines with the GSP program to be efficiency of the packages with the 75/75 efficiency index. 2) compare the mathematics learning achievement of students before and after studying with the mathematics learning packages on parallel lines with the GSP program and 3) study student satisfaction in learning with the mathematics learning packages on parallel lines using the GSP program. The sample used in the research was 44 students in Mathayom 2/5, obtained from random sampling. The tools used in the research consisted of 1) a mathematics learning packages on parallel lines using the GSP program, 8 volumes, 2) lesson plan, 3) an achievement test, multiple choice form with 4 options, 30 questions and 4) satisfaction questionnaire. Statistics used in data analysis are percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D.) and t-test.

The study revealed that

1) The mathematics learning packages on parallel lines using the GSP program has an efficiency of 78.49/76.74, higher than the criteria of 75/75.

2) The mathematics learning achievement of students who studied with the mathematics learning packages on parallel lines with the GSP program after studying was higher than before studying at a statistical significance at the .01 level.

3) Student satisfaction after studying with the mathematics learning packages on parallel lines with the GSP program was overall at the highest level ( = 4.59, S.D. = 0.33).


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,145,914