รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองดู่

โดย: ฉัตรชัย [IP: 171.97.109.xxx]
เมื่อ: 2023-10-07 11:14:18
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองดู่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) ประเมินกระบวนการของโครงการและ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ 4.1) ศึกษาและเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรียนก่อนและหลังการดำเนินโครงการและ 4.2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินโครงการ การประเมินประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPP Model กลุ่มเป้าหมายการประเมินโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารและครู จำนวน 13 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 102 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 102 คน ของโรงเรียนบ้านคลองดู่ ปีการศึกษา 2564 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองดู่ จำนวน 14 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการปรากฏดังนี้

1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองดู่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.38,  = 0.49) เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรกได้แก่ สอดคล้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (µ = 4.83,  = 0.41) รองลงมาคือสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (µ = 4.67,  = 0.52) และสอดคล้องกับศักยภาพ และทรัพยากรของโรงเรียน (µ = 4.50,  = 0.55) ตามลำดับ

2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองดู่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.46,  = 0.51) เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ครูทุกคนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญโครงการ (µ = 4.67,  = 0.49) รองลงมาคือ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความสามารถและความพร้อมในการดำเนินโครงการ (µ = 4.60,  = 0.51) และคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (µ = 4.53,  = 0.52) ตามลำดับ

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองดู่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.46,  = 0.51) เรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อโครงการ (µ = 4.67,  = 0.49) รองลงมาคือ การดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนการปฏิบัติทุกกิจกรรม (µ = 4.60,  = 0.51) และมีการนิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินงานตามโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ (µ = 4.60,  = 0.51) ตามลำดับ

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองดู่ มีดังนี้

4.1 การประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองดู่ก่อนดำเนินโครงการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.10,  = 0.66) หลังการดำเนินโครงการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.39,  = 0.55) การเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนพบว่าหลังการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองดู่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการทุกรายการ

4.2 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองดู่ พบว่าผู้บริหารโรงเรียนและครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.53,  = 0.51) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.40,  = 0.59) นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.58,  = 0.50)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,687