รูปแบบการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนวัดอมรินทราราม

โดย: นางภารดี ผางสง่า [IP: 58.11.10.xxx]
เมื่อ: 2023-08-30 17:22:00
ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนวัดอมรินทราราม

ชื่อผู้วิจัย นางภารดี ผางสง่า

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทรารามบทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพของห้องเรียน 2) เพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินการพัฒนาห้องเรียน 3) เพื่อศึกษาความคาดหวังต่อการพัฒนาห้องเรียน 4) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาห้องเรียน 5) เพื่อปฏิบัติการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ และ 6) เพื่อศึกษาผลการดำเนินการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โดยใช้หลักการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการศึกษาสภาพ ปัญหา ความคาดหวัง และแนวทางในการพัฒนาห้องเรียน ส่วนระยะการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart โดยใช้วงจรการวิจัย PAOR จำนวน 2 วงรอบ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม การศึกษาเอกสาร (Document Study) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการใช้เทคนิค SWOT กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยประกอบด้วยประกอบด้วยครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าของโรงเรียน และนักเรียน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ทั้งนี้ ในการวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,319 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 44 คน

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. สภาพห้องเรียนก่อนดำเนินการพัฒนา โรงเรียนวัดอมรินทรารามมีสภาพห้องเรียนก่อนดำเนินการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติสูงที่สุด คือ ด้านบรรยากาศห้องเรียน รองลงมา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยสภาพการพัฒนาต่ำที่สุด คือ การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

2. ปัญหาการดำเนินงานพัฒนาห้องเรียน โรงเรียนวัดอมรินทราราม มีปัญหาการดำเนินการพัฒนาห้องเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยปัญหาการดำเนินการพัฒนาสูงที่สุด คือ ขั้นการตรวจสอบ รองลงมา ขั้นการวางแผน และขั้นการดำเนินการ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยปัญหาการดำเนินการพัฒนาต่ำที่สุด คือ ขั้นการสะท้อนผล

3. ความคาดหวังต่อการพัฒนาห้องเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าของโรงเรียน มีความคาดหวังต่อการพัฒนาห้องเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านบรรยากาศห้องเรียน รองลงมา คือ การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่ำที่สุด คือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4. แนวทางในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

สร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาห้องเรียน กำหนดบทบาท/หน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน กำหนดแนวทางและเป้าหมายของการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 4 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศห้องเรียน ด้านส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5. ผลการดำเนินการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

จากผลการดำเนินรูปแบบการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนวัดอมรินทราราม โดยภาพรวมพบว่า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงของห้องเรียนที่ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน ให้มีความสะอาดและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดเจน ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คณะครูได้พัฒนาตนเองในการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอันเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของโรงเรียน และผลจากการพัฒนาของผู้เรียนและครูก็ส่งผลต่อโรงเรียนให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพราะโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพที่จัดทำขึ้นนั้น เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นครู กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าของโรงเรียน และนักเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับคำชมเชยจากการมาตรวจเยี่ยมหรือการนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากผู้ปกครองนักเรียน และจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอกที่มาเยี่ยมโรงเรียน อยู่เสมอ

6. รูปแบบการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

รูปแบบการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนวัดอมรินทราราม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) หลักการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 2) กระบวนการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 3) ตัวชี้วัดห้องเรียนมาตรฐาน และ 4) บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,145,001