การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) โดยใช้ CIPP Model

โดย: ปัญจมน ชุมคช [IP: 223.24.160.xxx]
เมื่อ: 2023-03-28 19:07:47
ชื่อผลงาน การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) โดยใช้ CIPP Model

ชื่อผู้วิจัย ปัญจมน ชุมคช

หน่วยงานที่สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง

ปีการศึกษา 2564บทคัดย่อการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) โดยใช้ CIPP Model มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการ และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 270 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ สำหรับครู 2) แบบประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ สำหรับครู 3) แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการ สำหรับครู และ 4) แบบประเมินผลผลิตของโครงการ สำหรับครูและนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,688