การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (AMNH M

โดย: อามานี นิฮะ [IP: 223.204.216.xxx]
เมื่อ: 2023-03-27 18:26:48
บทคัดย่อชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (AMNH MODEL)

ผู้วิจัย นางสาวอามานี นิฮะ

ปีการศึกษา 2563การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (AMNH MODEL) 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (AMNH MODEL) ในด้าน 2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.2) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 2.3) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2.4) ความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 31 คน โดย ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าเฉลี่ย ("X" ̅)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าที แบบไม่เป็นอิสระ (t – test for dependent) ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (AMNH MODEL) มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ สาระ การจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ

ขั้นที่ 1 เตรียมพร้อม (A: Arrange) ขั้นที่ 2 สร้างแรงจูงใจ (M : Motivation) ขั้นที่ 3 สังเกตและจดจำ (N : Notice) ขั้นที่ 4 ช่วยเหลือ (H : Help) และการวัดผลและประเมินผล ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนจากการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ผลปรากฏว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.58/83.36 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (AMNH MODEL) ปรากฎดังนี้

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (AMNH MODEL) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญสถิติที่ระดับ .01

2.2 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (AMNH MODEL) มีพัฒนาการสูงขึ้นจากระดับพอใช้ (ร้อยละ 57.46) เป็นระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 82.61)

2.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (AMNH MODEL) มีพัฒนาการสูงขึ้นจากระดับพอใช้ (ร้อยละ 59.10) เป็นระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 88.63)

2.4 ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (AMNH MODEL) โดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅= 4.59, S.D. = 0.79)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,669