การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) เรื่อง อวกาศบนโลก เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถม

โดย: อามานี นิฮะ [IP: 223.204.216.xxx]
เมื่อ: 2023-03-27 18:26:09
บทคัดย่อชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL)

เรื่อง อวกาศบนโลก เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางสาวอามานี นิฮะ

ปีการศึกษา 2563การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) เรื่อง อวกาศบนโลก เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) เรื่อง อวกาศบนโลก เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้าน 2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.2) ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 2.3) ความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 31 คน โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าเฉลี่ย ("X" ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) หาค่าที แบบไม่เป็นอิสระ (t – test for dependent) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) เรื่อง อวกาศบนโลก เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ สาระ การจัดการเรียนรู้ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา ขั้นที่ 2 ตั้งสมมติฐาน ขั้นที่ 3 ทดสอบสมมติฐาน ขั้นที่ 4 รวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล ขั้นที่ 6 สรุปผล และการวัดผลและประเมินผล ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนจากการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ผลปรากฏว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.34/82.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) เรื่อง อวกาศบนโลก เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรากฎดังนี้

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) เรื่อง อวกาศบนโลก เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญสถิติที่ระดับ .01

2.2 ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) เรื่อง อวกาศบนโลก เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีพัฒนาการสูงขึ้นจากระดับพอใช้ (ร้อยละ 55.27) เป็นระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 84.97)

2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) เรื่อง อวกาศบนโลก เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅= 4.62, S.D. = 0.57)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,279