การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี

โดย: กัลยา อุทัยรังษี [IP: 223.204.220.xxx]
เมื่อ: 2023-03-26 01:57:11
บทคัดย่อชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำบลแม่ขรี

ชื่อผู้วิจัย กัลยา อุทัยรังษี

ปีที่ศึกษา 2564การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีและศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูประถมศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้รูปแบบการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ("X" ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีพบว่าความต้องการในการพัฒนาประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ด้านและตัวบ่งชี้ย่อย 15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ด้านการเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี พบว่า ประกอบด้วย6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ที่มาและความสำคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) หลักการ 4) โครงสร้างเนื้อหา 5) กระบวนการดำเนินการ 6 ขั้นตอน (KALAYA MODEL) ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge building) ขั้นที่ 2 การดำเนินการร่วมกัน (Action to Collaborating) ขั้นที่ 3 สร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learning) ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ (Act) ขั้นที่ 5 สะท้อนผลลัพธ์ (Yield) ขั้นที่ 6 สรุปสู่การประยุกต์ใช้ (Abstract to application) และ 6) การวัดและประเมินผลและผลการประเมินความเหมาะสมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.56

3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี พบว่า

3.1 คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีอยู่ในระดับดีและผลการพัฒนาครู จำนวน 3 วงรอบ พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น การเปรียบเทียบผลระหว่างวงรอบที่ 1 กับวงรอบที่ 2 วงรอบที่ 2 กับวงรอบที่ 3 และวงรอบที่ 1 กับวงรอบที่ 3 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จากการพัฒนาครู จำนวน 3 วงรอบ พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน

3.2 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.58


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,145,914