การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี

โดย: กัลยา อุทัยรังษี [IP: 223.204.220.xxx]
เมื่อ: 2023-03-26 01:49:05
บทคัดย่อชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตำบลแม่ขรี

ชื่อผู้วิจัย กัลยา อุทัยรังษี

ปีที่ศึกษา 2564การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล

ด้านความยั่งยืน ด้านการถ่ายโยงความรู้ และศึกษาแนวทางส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยใช้รูปแบบ CIPPiest Model ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ครู 16 คน นักเรียน 222 คน ผู้ปกครองนักเรียน 222 คน รวมทั้งสิ้น 460 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 6 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน ด้านการถ่ายโยงความรู้มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิตนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าร้อยละ 60 ส่วนแนวทางส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี สรุปได้ว่า ควรเร่งดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมในการครองตน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยเริ่มต้นจากเรื่องง่ายในชีวิตประจำวันของผู้เรียน เช่น กิจกรรมสวดมนต์ กิจกรรม ทำสมาธิ กิจกรรมส่งเสริมคนทำดี และการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา แล้วจึงขยายผลออกไปสู่ครอบครัว สู่ชุมชน

ทำให้ได้สมาชิกของชุมชนที่มีคุณภาพตามที่สังคมต้องการ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,145,913