การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตะโหมด

โดย: เสกศักดิ์ การวินพฤติ [IP: 223.204.217.xxx]
เมื่อ: 2023-03-19 14:36:54
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตะโหมด

ชื่อผู้วิจัย เสกศักดิ์ การวินพฤติ

ปีที่ศึกษา 2564

บทคัดย่อการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตะโหมด มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตะโหมด 2)เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตะโหมด 3)เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตะโหมด 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตะโหมด

การประเมินโครงการครั้งนี้ โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาลตะโหมด สังกัดเทศบาลตำบลตะโหมด จำนวน 23 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเทศบาลตะโหมด สังกัดเทศบาลตำบลตะโหมด จำนวน 370 คน ในปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 393 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 4 ด้านจำนวน 4 ฉบับคือด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลที่ได้รับจากการดำเนินการ

1. การประเมินในด้านบริบทของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตะโหมด ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅= 4.54, S.D. = 0.61)

2. การประเมินในด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตะโหมด ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅= 4.70, S.D. = 0.49

3. การประเมินในด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตะโหมด ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅= 4.56, S.D. = 0.54)

4. การประเมินผลด้านผลิตของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตะโหมด ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅= 4.56, S.D. = 0.53)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,684