การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

โดย: นางปิยมาศ ฉายชูวงษ์ [IP: 171.96.156.xxx]
เมื่อ: 2023-03-15 21:28:55
ชื่อผลงานวิชาการ การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ผู้ทำวิจัย นางปิยมาศ ฉายชูวงษ์

หน่วยงาน โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ปี พ.ศ. 2564บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียน

วันอาสาพัฒนา 2520 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยประยุกต์ใช้การประเมินผลรูปแบบซิปโมเดลใน 6 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านประสิทธิผล ด้านผลกระทบ และด้านความยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง โดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวนทั้งสิ้น 105 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ด้านบริบท พบว่า โครงการมีความสอดคล้องหรือตอบสนองต่อนโยบายระยะเร่งด่วน ด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และการยอมรับของชุมชนต่อกิจกรรมของโครงการ โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.58)

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ความพร้อมและเพียงพอของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา งบประมาณ และสถานที่ โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.33)

3. ด้านกระบวนการ พบว่า การบริหารจัดการ การดำเนินการวางแผน การจัดกิจกรรมและการวัดประเมินผล โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย4.67)

4. ด้านประสิทธิผล พบว่า ความปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา และระดับความพึงพอใจของนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อโครงการ โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.72)

5. ด้านผลกระทบ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.81)

6. ด้านความยั่งยืน พบว่า ความเป็นประโยชน์ที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง มีความคุ้มค่าและควรรักษาไว้ต่อไป โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.88)

ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,145,914