การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดย: นางสาวศิราณี คงน้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 [IP: 125.27.126.xxx]
เมื่อ: 2023-03-13 10:56:44
บทคัดย่อ

รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู และผู้ปกครองทีมีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับชั้นเรียนของบุตรหลาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 จำนวน 25 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1–3 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวน 345 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t – test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA

ผลการวิจัย

1. สภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านครูผู้สอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ตามลำดับ

2. ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับชั้นเรียนของบุตรหลาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับปฐมวัย รายด้านและโดยรวม ไม่แตกต่างกัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,279