การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย

โดย: นางสาวศิราณี คงน้อย โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 [IP: 125.27.126.xxx]
เมื่อ: 2023-03-13 10:53:34
บทคัดย่อการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบความต้องการและแนวทางใน การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของปฐมวัยปีที่ 1 เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย และเพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กชายและหญิง อายุ 3 - 4 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ใน ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ห้อง 7 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 23 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบสอบถามสภาพการจัดกิจกรรมและแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย และแผนการจัดประสบการณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของปฐมวัยปีที่ 1 ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. สมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 หลังได้รับการจัด กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,684