ผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 3 - 4 ปี)

โดย: กาญจนา คงบัน [IP: 184.22.44.xxx]
เมื่อ: 2023-03-12 20:54:51
ชื่อผลงาน ผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

ของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 3 - 4 ปี)

ชื่อผู้วิจัย กาญจนา คงบัน

หน่วยงานที่สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ

ปีการศึกษา 2564บทคัดย่อผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 3 - 4 ปี) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 3 - 4 ปี) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 3 - 4 ปี) และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 3 - 4 ปี) ที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวนนักเรียน 16 คน เป็นนักเรียนชายจำนวน 7 คน เป็นนักเรียนหญิงจำนวน 9 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นและแผนการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดย จำนวน 10 ข้อ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 3 – 4 ปี) ที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 3 - 4 ปี) มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 92.53/91.46

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 3 - 4 ปี) มีค่าเท่ากับ .8084 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.84

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 3 - 4 ปี) อยู่ในระดับมาก ( = 2.89,  = 0.32)
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,145,909