ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2G-IPA Model เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิ

โดย: teacher2023 [IP: 1.1.242.xxx]
เมื่อ: 2023-02-16 10:59:40
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2G-IPA Model เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ผู้วิจัย นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2564บทคัดย่อการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2G-IPA Model เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2G-IPA Model เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียน และหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2G-IPA Model เรื่อง ร่างกายของเราสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือ ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2G-IPA Model แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2G-IPA Model แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ มีค่าอำนาจจำแนก (r) มีค่าระหว่าง 0.32-0.64 ค่าความยากง่าย (p) มีค่าระหว่าง 0.35-0.75 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.87 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการคำนวณหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2G-IPA Model เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เท่ากับ 82.77 / 80.40 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2G-IPA Model เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจและมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ต่อการเรียนด้วยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2G-IPA Model เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,448