ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร

โดย: minny [IP: 1.1.242.xxx]
เมื่อ: 2023-02-16 10:51:00
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชื่อผู้วิจัย นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

ปีการศึกษา 2563บทคัดย่อการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยาวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 แผน จำนวน 17 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากตั้งแต่ 0.28 - 0.73 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.34 – 0.75 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 (Kuder Richardson) เท่ากับ 0.72 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.93 / 81.19 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6673 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.73

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมากกิตติกรรมประกาศ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาและเอาใจใส่ดูแล ให้คำปรึกษาจากคณะครู ผู้บริหารและบุคลการทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยาวิทยา ที่อำนวยความสะดวกในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำให้ผู้วิจัยดำเนินการได้จนสำเร็จ ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัว ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ ทั้งให้คำปรึกษาเรื่องต่าง ๆและเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา

ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา และครู-อาจารย์ และตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการวิจัยมาโดยตลอดจนประสบความสำเร็จทุกประการ

รัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์

ผู้วิจัย


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,448