รายงานผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาสิงห์บุรี

โดย: นายสมพร พิบูลย์ [IP: 49.48.226.xxx]
เมื่อ: 2022-12-19 19:23:40
ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาสิงห์บุรี

ชื่อผู้ประเมิน นายสมพร พิบูลย์

ระยะเวลาดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตของโครงการ ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หลักการและเหตุผลโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สภาวะแวดล้อมของโรงเรียนมีความเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการดำเนินโครงการ

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความพร้อม ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการดำเนินโครงการ และเอกสารใช้ดำเนินกิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ กำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินโครงการอย่างชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการเผยแพร่และขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่ชุมชน

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตจากการดำเนินโครงการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ อยู่อย่างพอเพียง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความมีวินัย และเมื่อเรียงลำดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้คือ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความมีวินัย

5. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตจากการดำเนินโครงการด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบในการทำงานต่างๆ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สามารถเลือกแนวทางและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,575