การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2564

โดย: สิริวรรณ ขุนจันทร์ [IP: 159.192.43.xxx]
เมื่อ: 2022-10-19 20:41:59
ชื่อผลงาน รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2564ผู้ศึกษา สิริวรรณ ขุนจันทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการปีที่ศึกษา 2564

บทคัดย่อรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 370 คน ซึ่งได้จากวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย 1) ครู จำนวน 19 คน (ยกเว้นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ) 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ยกเว้นผู้บริหารและตัวแทนครู) 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 169 คน (เนื่องจากนักเรียนชั้นดังกล่าวมีความสามารถในการอ่านและการเขียน สามารถสื่อความจากข้อคำถามของแบบประเมินได้ดี) 4) ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน 169 คน

เครื่องมือที่ใช้มีแบบประเมิน 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 ฉบับที่ 4 แบบประเมินคุณภาพการดำเนินงานโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมในโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 และ ฉบับที่ 6 แบบประเมินพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1.ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2564 ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37

2.ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2564 ด้านปัจจัยของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42

3.ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43

4.ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2564 เกี่ยวกับ

4.1คุณภาพของการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40

4.2ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51

4.3ผลการประเมินพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต

ของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 92.26 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,669