การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดย: นายภสุ เถาว์ชารี [IP: 49.48.76.xxx]
เมื่อ: 2022-10-11 10:36:11


1

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ผู้รายงาน นายภสุ เถาว์ชารี

สถานศึกษา โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ปีที่ศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านบริบท (Context) ความพร้อมและความพอเพียง

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) การด าเนินการด้านกระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของโครงการ

ในปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครอง

รวมจ านวน 523 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นจานวน 4 ฉบับ

ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามบริบทของโครงการ จ านวน 15 ข้อ ค่าอานาจจาแนก 0.47 – 0.92

ค่าความเชื่อมั่น 0.88 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยนาเข้าของโครงการ จ านวน 25 ข้อ ค่าอานาจจาแนก

0.48 – 0.90 ค่าความเชื่อมั่น 0.90 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามกระบวนการดาเนินงานตามโครงการ จ านวน

42 ข้อ ค่าอานาจจาแนก 0.45 – 0.93 ค่าความเชื่อมั่น 0.89 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามผลผลิตของโครงการ

ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามผลผลิตด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน จ านวน

50 ข้อ ค่าอานาจจาแนก 0.46 – 0.92 ค่าความเชื่อมั่น 0.92 ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านคุณค่า หรือ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ จ านวน 26 ข้อ ค่าอานาจจาแนก 0.46 – 0.89

ค่าความเชื่อมั่น 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D)

ผลการประเมินพบว่า

1. บริบทของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 13 ข้อ

และระดับมาก 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป้าหมายของโครงการต้องการปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์

ให้กับนักเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การประเมินผลโครงการและตัวชี้วัดความสาเร็จมีความสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

2

2. ปัจจัยน าเข้าของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

1 ด้าน และระดับมาก 3 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านโครงสร้างการบริหารงานโครงการ

รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และรายข้อ

อยู่ในระดับมากที่สุด 10 ข้อ และระดับมาก 15 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีโครงสร้างการบริหารงาน

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และพระสงฆ์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ มีการสนับสนุน

งบประมาณในการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานอื่น

3. กระบวนการด าเนินงานของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายด้านพบว่า

อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน และระดับมาก 2 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการด าเนินการ

ตามแผนที่กาหนด รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านการศึกษาสภาพและทิศทางการด าเนินงาน

ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ด้านการนิเทศ ติดตาม กากับ การด าเนินงาน ด้านการปรับปรุง

และพัฒนา ด้านการประเมินผลและการเผยแพร่การด าเนินงานและรายด้านย่อยในด้านการด าเนินการ

ตามแผนที่กาหนด ทั้ง 6 ด้านย่อย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลาดับด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย

ตามล าดับ ดังนี้ ด้านการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ด้านการสร้างครูแกนน าและนักเรียน

แกนน า ด้านการก าหนดวิธีบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ด้านการสร้างการรับรู้และการยอมรับ

ด้านการลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียน

คุณธรรม และรายข้อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 35 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ นักเรียนสามารถน าคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู

ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมไปปฏิบัติได้จริง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด

คือ มีการน าผลการประเมินโครงการมาทบทวนเพื่อแก้ไขและปรับปรุงการดาเนินงานโครงการ

4. ผลผลิตของโครงการ ดังนี้

4.1 ผลผลิตด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ

รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพอเพียง รองลงมาตามล าดับ คือ

ด้านความกตัญญู ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความรับผิดชอบ ด้านอุดมการณ์คุณธรรม และรายข้อ

อยู่ในระดับมากที่สุด 37 ข้อ และระดับมาก 13 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความประหยัด

และไม่ฟุ่มเฟือยในการใช้จ่าย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข รู้จักแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและสมานฉันท์

4.2 ผลผลิตด้านคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผู้เรียน

รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้านโรงเรียน ด้าน

ผู้ปกครองและชุมชน และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 21 ข้อ และระดับมาก 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

คือ นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ

นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีค่านิยม จิตสานึก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,145,909