รายงานผลการศึกษาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กิจกรรม 4 ส. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่

โดย: นายมงคล สุวรรณะ [IP: 49.49.0.xxx]
เมื่อ: 2022-09-23 17:38:39
บทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานผลการศึกษาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กิจกรรม 4 ส. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนหรือกิจกรรม 4 ส. ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนหรือกิจกรรม 4 ส. ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนหรือกิจกรรม 4 ส. ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการ 1 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 คน คณะครู จำนวน 67 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 204 คน และนักเรียน จำนวน 213 คน รวมทั้งสิ้น 502 คน โดยผู้ศึกษาได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ประกอบด้วยด้านการวางแผน (Planning) ด้านการปฏิบัติการ (Action) ด้านการสังเกตการณ์ (Observation) และด้านการสะท้อนผล (Reflection) โดยกำหนดระยะเวลาของการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนเป็น 2 ระยะ หรือ 2 วงรอบ ได้แก่ ระยะที่ 1 วงรอบที่ 1 ดำเนินการในระหว่าง 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และระยะที่ 2 วงรอบที่ 2 ดำเนินการในระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนหรือกิจกรรม 4 ส. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต แบบบันทึก แบบประเมิน แบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน แบบประเมินกิจกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test นำเสนอในรูปตารางพร้อมคำอธิบายประกอบ

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนหรือกิจกรรม 4 ส. (ส.1 : สร้างสุขนิสัย ส.2 : ส่งเสริมความรู้สู่การปฏิบัติ ส.3 : สภาพแวดล้อม ส.4 : ส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วม) ทำให้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน ปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ด้านผลการประเมินการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนหรือกิจกรรม 4 ส. ตามขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ PAOR พบว่า การดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสม สามารภปฏิบัติได้จริง โดยครูมีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

มีประโยชน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขนิสัยที่ดี และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.33, S.D. = 0.71) ด้านผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนหรือกิจกรรม 4 ส. พบว่า หลังใช้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนหรือกิจกรรม 4 ส. นักเรียนมีผลการตรวจสุขภาพดีขึ้นกว่าก่อนดำเนินกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนหรือกิจกรรม 4 ส. หลังดำเนินกิจกรรม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.44, S.D. = 0.71) ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการใช้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนหรือกิจกรรม 4 ส. พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละรายการจะเห็นว่า นักเรียน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72, S.D. = 0.46) รองลงมา รองผู้อำนวยการและคณะครู อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62, S.D. = 0.41) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61, S.D. = 0.54)ตามลำดับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,145,001