การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน บ้านทับปริก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อำเภอเมือง

โดย: พีรพัฒน์ แก้วจันทรืศรี [IP: 1.10.146.xxx]
เมื่อ: 2022-09-12 15:53:10
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้มีการนําเสนอและแสดงผลด้วยระบบสื่อต่าง ๆ ทั้งในด้านข้อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ อีกทั้งยังสามารถสร้างระบบการมีปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบ ทำให้การเรียนรู้ยุคใหม่ประสบความสำเร็จด้วยดี ซึ่งในการเรียนการสอนที่ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนรู้จำนวนมากมายหลายประเภท เช่น Web-Based instruction : MEI เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้มีการนําคุณสมบัติของไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) มาเชื่อมต่อกับเครือข่าย World Wide Web ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) กล่าวว่า World Wide Web เป็นบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เริ่มเข้ามาเป็นที่รู้จักในวงการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ที่ผ่านมา เว็บได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางการศึกษาและกลายเป็นคลังแห่งความรู้ที่ไร้พรมแดน ซึ่งผู้สอนได้ใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเปิดประตู การศึกษาจากห้องเรียนไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้อันกว้างใหญ่ รวมทั้งการนําการศึกษาไปสู่ผู้ที่ขาดโอกาสด้วย ข้อจํากัดทางด้านเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกแห่ง ควบคุมทุกสิ่งด้วยตนเอง เลือกลำดับเนื้อหาและเรียนตามเวลาที่เหมาะสมกับความสะดวกของแต่ละบุคคล ที่ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และผู้สอนสามารถเตรียมสื่อการสอนใน รูปแบบต่าง ๆ สามารถปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนการสอนของตนเองให้ทันสมัยได้ง่ายและสามารถขยายขอบเขตสู่ผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง การนํานวัตกรรมบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-learning) เป็นทางเลือกหนึ่งในการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Leaming) และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แนวทางที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66 ที่ว่าผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่เพียงพอที่จะใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการปรับปรุง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบการการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน บูรณาการกับวิชาอื่น การเขียนโปรแกรมการคาดการณ์ผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาดการพัฒนา แอปพลิเคชันหรือพัฒนาโครงงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และในการจัดการเรียนการสอนนั้นผู้สอนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องนำเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาใช้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการมากขึ้น และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สอน ในการที่จะอธิบายหรือยกตัวอย่างให้ผู้เรียนเข้าใจได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด การใช้บทเรียนออนไลน์เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานวิจัยที่สนับสนุนหลายเรื่องด้วยกันอาทิ ณัฐพล ธนเชวงสกุล (2555 : 11) ศึกษาวิจัยเรื่องบทเรียนออนไลน์ เรื่องวัฏจักรทางเทคโนโลยี 2 พบว่าบทเรียนออนไลน์ เรื่องวัฏจักรทางเทคโนโลยี 2 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวัฏจักรทางเทคโนโลยีหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งนักเรียนยังมีความคิดเห็นที่ดีและมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนออนไลน์เป็นอย่างมาก ดังนั้นการในใช้บทเรียนหรือแหล่งเรียนรู้นั้นต้องเป็นที่น่าสนใจ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของวิชาการงานอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้จากการเรียนการสอนรายวิชารายวิชาการงานอาชีพ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านทับปริก จังหวัดกระบี่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง ยังคงประสบปัญหาทางด้านผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนจำนวนหนึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ผู้สอนต้องการ ดังที่ปรากฏในแบบประเมินผล การเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนร้อยละ 5 – 10 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่ครูผู้สอนต้องการ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบท้ายบทเรียนไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์แสดงให้เห็นว่าการใช้บทเรียนออนไลน์เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง วิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทับปริก ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาให้กับนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การเสริมสร้างจินตนาการของผู้เรียนอีกด้วย และเป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์ตามศักยภาพของตนเองต่อไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,669