ผลการใช้หนังสือนิทานคำกลอน ชุดน้องฟ้าใสและพี่ใบบุญเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ของเด็กปฐมวัย (5 – 6 ปี)

โดย: นางสุจิน นาคแท้ [IP: 27.55.77.xxx]
เมื่อ: 2022-09-09 00:07:03
ชื่อเรื่อง ผลการใช้หนังสือนิทานคำกลอน ชุดน้องฟ้าใสและพี่ใบบุญเพื่อพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ของเด็กปฐมวัย (5 – 6 ปี)

ผู้วิจัย นางสุจิน นาคแท้

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ปีที่ทำวิจัย 2562บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสือนิทานคำกลอน ชุด น้องฟ้าใสและ พี่ใบบุญ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ของเด็กปฐมวัย (5 – 6 ปี) โดยให้เด็กมีคะแนนความรับผิดชอบต่อตนเอง ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กระดับปฐมวัย (อายุ 5 – 6 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลักเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ของเด็กปฐมวัย (5 – 6 ปี) โดยใช้หนังสือนิทานคำกลอน ชุด น้องฟ้าใสและพี่ใบบุญ 2) หนังสือนิทานคำกลอน ชุด น้องฟ้าใสและพี่ใบบุญ 3) แบบทดสอบวัดคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง จำนวน 9 ข้อ

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบความรับผิดชอบต่อตนเองของเด็กปฐมวัย (5 – 6 ปี) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานคำกลอน ชุด น้องฟ้าใสและพี่ใบบุญเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ของเด็กปฐมวัย (5 – 6 ปี) จำนวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 มีจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเด็กทั้งหมด และมีคะแนนเฉลี่ย (μ) ของความรับผิดชอบต่อตนเองเท่ากับ 12.88 คิดเป็นร้อยละ 85.88 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท่ากับ 1.23


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,571