รายงานการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการใช้คู่มือความรู้พื้นฐานภาษามลายูปาตานี ระบบเขียน และการนำไปใช้ประโยชน์

โดย: ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวนันต์ สุวรรณรัตน์ [IP: 171.7.227.xxx]
เมื่อ: 2022-09-08 22:14:18
ชื่อเรื่อง รายงานการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการใช้คู่มือความรู้พื้นฐานภาษามลายูปาตานี ระบบเขียน และการนำไปใช้ประโยชน์

กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ปีที่ศึกษา 2564

ชื่อผู้รายงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวนันต์ สุวรรณรัตน์

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒

บทคัดย่อ

รายงานการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานภาษามลายูปาตานี ระบบเขียน และการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการวิจัยเพื่อนำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้พื้นฐานภาษาภาษามลายูปาตานีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ ศึกษาความสามารถของครูและศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางภาษาโดยการจัดประสบการณ์ผ่านความรู้พื้นฐานภาษามลายูปาตานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จาก 11 ศูนย์เครือข่าย จำนวน 30 คน ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้องIOC

ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ โดยครูใช้สื่อ นวัตกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนและครูเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ โดยการศึกษาเรียนรู้ด้วย การอบรม ประชุม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อการเผยแพร่ผลงาน และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ความต้องการของครูคือ พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการสอนเพื่อมีผู้ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน พัฒนาสื่อ นวัตกรรมในจัดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรม ด้านความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้พื้นฐานภาษามลายูปาตานี ระบบเขียน และการนำไปใช้ประโยชน์ คือ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดยใช้คคลิปวีดีทัศน์) พัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความรู้พื้นฐานภาษามลายูปาตานี ระบบเขียน และการนำไปใช้ประโยชน์ การนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานภาษามลายูปาตานี ระบบเขียน และการนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่คลอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถตามบริบทของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานภาษามลายูปาตานี ระบบเขียน และการนำไปใช้ประโยชน์ และครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานภาษามลายูปาตานี ระบบเขียน และการนำไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,667