การประเมินโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ

โดย: พิตะวัน [IP: 1.2.165.xxx]
เมื่อ: 2022-09-06 12:32:15
การประเมินโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานการประเมินโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ จำแนกประเด็นการประเมินใน 4 ด้าน

ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

ผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ คือ ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ

รวมจำนวน 81 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนดำเนินโครงการ

ขณะดำเนินโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสำรวจรายการ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ

พบว่า 1) ผลการประเมินด้านบริบท พบว่าความต้องการและความจำเป็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ตรงกับความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการ ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสภาพปัญหาของโรงเรียน

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความสอดคล้องกัน2) ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีความเพียงพอด้านบุคลากร

ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ การดำเนินงานตามโครงการโดยรวมรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความเพียงพออยู่ในระดับมาก 3) ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่ากระบวนการดำเนินงานตามโครงการ

มีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 3.1) กิจกรรมเรียนรู้การปลูกแตงโมของชุมชนแหลมพระธาตุ โดยมีกิจกรรมย่อย

ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้การปลูกแตงโมจากปราชญ์ท้องถิ่น ณ แปลงเกษตรโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ และกิจกรรมเรียนรู้สวนแตงโมของชุมชน

3.2) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแตงโม และ 3.3) กิจกรรมพัฒนาโครงงานจากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

ผลการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน มีผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 4) ผลการประเมินด้านผลผลิต

4.1) ระดับประสิทธิผลการดำเนินตามโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการและสามารถพัฒนาโครงงานจากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตัดสินคุณค่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4.2) ผลการสำรวจแหล่งเรียนรู้ที่ศึกษาและพัฒนา

เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตัดสินคุณค่า พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3) ผลการประเมินโครงการฯ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับความพึงพอใจการดำเนินตามโครงการ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตัดสินคุณค่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,145,001