ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเซลล์และ โครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัด

โดย: นางกาญจนา ธนะขว้าง [IP: 113.53.53.xxx]
เมื่อ: 2022-09-03 13:12:55
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา 1 ว31241 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเซลล์และโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเซลล์และโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 38 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกัน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน และแบบประเมินสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) สรุปผลการวิจัย ดังนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.39 คิดเป็นร้อยละ 84.65 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเท่ากับ 15.61 คิดเป็นร้อยละ 52.02 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการเซลล์และโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต วิชาชีววิทยา 1 ว31241 สามารถส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา ซึ่งผู้ศึกษาได้กำหนดกรอบแนวคิดในการประเมินความพึงพอใจไว้ 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา ในภาพรวม ทั้ง 3 ด้าน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 และเมื่อพิจารณารายด้าน ปรากฏผลดังนี้

ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.62 โดยหัวข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดเนื้อหาเหมาะสมใบความรู้มีเนื้อหาครบถ้วน มีภาพประกอบชัดเจน มีขนาดตัวอักษรเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ด้านกระบวนการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมการเรียนรู้มีการเรียงลำดับเป็นขั้นตอน มีความน่าสนใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 พิจารณาโดยภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40

การประเมินด้านการเสริมสมรรถนะหลักการรวมพลังทำงานเป็นทีมโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเซลล์และโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต วิชาชีววิทยา 1 ว31241 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้ในระดับ 7 เป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระบวนการทำงาน มีวิธีการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก และจัดการความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ การปฏิบัติของนักเรียนเหนือความคาดหวังคำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดกิจกรรม ความพึงพอใจ สมรรถนะหลักการรวมพลังทำงานเป็นทีม


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,669