การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

โดย: สรัญญา หมีดเส็น [IP: 223.204.222.xxx]
เมื่อ: 2022-08-30 08:13:17
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการเรียนของของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา สังกัดเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียน จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใช้วิธีการจับสลาก ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าเฉลี่ย ("X" ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าที แบบไม่เป็นอิสระ (t – test for dependent) ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหา ขั้นที่ 2 ทำความเข้าใจปัญหา ขั้นที่ 3 ศึกษาค้นคว้า ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่า และขั้นที่ 6 นำเสนอผลงาน ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 4.55, S.D. = 0.57)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,279