การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนโคลงสี่สุภาพและ อินทรวิเชียรฉันท์ โดยใช้การเรียนรู้ Active Learning แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศ

โดย: นางสาวเกตุกนก สุขสำราญ [IP: 180.183.127.xxx]
เมื่อ: 2022-08-25 15:11:22
ชื่อผู้วิจัย นางเกตุกนก สุขสำราญ

ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนโคลงสี่สุภาพและอินทรวิเชียรฉันท์ โดยใช้การเรียนรู้ Active Learning แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนโคลงสี่สุภาพและอินทรวิเชียรฉันท์ โดยใช้การเรียนรู้ Active Learning แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และการเรียนรู้ Active Learning แบบร่วมมือ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนโคลงสี่สุภาพและอินทรวิเชียรฉันท์ ผ่านการตรวจหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่า ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเขียนโคลงสี่สุภาพและอินทรวิเชียรฉันท์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และการเรียนรู้ Active Learning แบบร่วมมือ ที่ผ่านการตรวจหาประสิทธิภาพโดยใช้มาตรประเมินได้ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.79 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนโคลงสี่สุภาพและอินทรวิเชียรฉันท์ โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้และการเรียนรู้ Active Learning แบบร่วมมือก่อนเรียนกับหลังเรียน (Pretest-Posttest) จำนวน 2 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.99 ค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.56-0.76 ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.26-0.46 และมี ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.793 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนโคลงสี่สุภาพและอินทรวิเชียรฉันท์ โดยใช้การเรียนรู้ Active Learning แบบร่วมมือผ่านการตรวจหาประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้มาตรประเมินค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73 และค่าความเชื่อมั่น มีค่าเท่ากับ 0.997 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนโคลงสี่สุภาพและอินทรวิเชียรฉันท์ โดยใช้การเรียนรู้ Active Learning แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 เรื่อง มีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 80.57/80.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนโคลงสี่สุภาพและอินทรวิเชียรฉันท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 หลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนโคลงสี่สุภาพและอินทรวิเชียรฉันท์ โดยใช้การเรียนรู้ Active Learning แบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนโคลงสี่สุภาพและอินทรวิเชียรฉันท์ โดยใช้การเรียนรู้ Active Learning แบบร่วมมือ โดยภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = 0.69) โดยนักเรียนมีความพึงพอใจอันดับ 1 มี 2 ประเด็นที่เท่ากัน คือ ด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยและด้านการเรียนรู้ Active Learning แบบร่วมมือมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.71) และ ( = 4.58, S.D. = 0.65) อันดับ 2 รองลงมา มี 2 ประเด็นที่เท่ากัน คือ ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้และด้านประโยชน์ที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.70) และ ( = 4.53, S.D. = 0.71) ตามลำดับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,263