รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนคร

โดย: รองฯสุคณางค์ อารยพัฒน์มงคล [IP: 182.52.65.xxx]
เมื่อ: 2022-08-25 13:31:47
ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ผู้ประเมิน ว่าที่ ร.ต.หญิง สุคณางค์ อารยพัฒน์มงคล

หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

ปีที่การศึกษา 2564บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ 4 ด้าน ตามรูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง จำนวน 99 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 117 คน นักเรียน จำนวน 117 คน รวมทั้งหมด จำนวน 349 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จำนวน 8 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามประเด็นตัวชี้วัดที่กำหนด พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อพิจารณารายข้อเรียงอันดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้แก่ ด้านบริบทของโครงการ และ ด้านปัจจัยนำเข้า รองลงมา คือ

ด้านผลผลิต อันดับ 3 คือ ด้านกระบวนการ ตามลำดับ ดังนี้

1.1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ทุกรายการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามประเด็นตัวชี้วัดที่กำหนด

1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ทุกรายการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามประเด็นตัวชี้วัดที่กำหนด

1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ทุกรายการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามประเด็นตัวชี้วัดที่กำหนด เรียงอันดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ การวางแผน การตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไข และ การปฏิบัติตามแผน ตามลำดับ

1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดังนี้

1.4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมระดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ทุกรายการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามประเด็นตัวชี้วัดที่กำหนด เมื่อพิจารณารายด้านเรียงอันดับค่าเฉลี่ย มากไปน้อย ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักการมีส่วนร่วม ตามลำดับ

1.4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูด้านการจัด การเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ทุกรายการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามประเด็นตัวชี้วัดที่กำหนด เรียงอันดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์และรายวิชาเรียนโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และครูจัดเตรียมห้องเรียน และสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เรียบร้อยสะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับเท่ากัน รองลงมา คือ ครูมีความรู้ มีความสามารถ มีศักยภาพ ที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กับนักเรียน และอันดับ 3 คือ ครูนำสื่อจากท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กับนักเรียน

1.4.3 ผลการประเมินพฤติกรรมความมีคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนโดยภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ทุกรายการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามประเด็นตัวชี้วัดที่กำหนด เรียงอันดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความมีวินัย ด้านความขยัน ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด ด้านความมีน้ำใจ ด้านความสามัคคี ด้านความประหยัด และด้านความซื่อสัตย์ ตามลำดับ

1.4.4 ผลการประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ทุกรายการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามประเด็นตัวชี้วัดที่กำหนด เรียงอันดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ มีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และรักความเป็นไทย

1.4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ทุกรายการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามประเด็นตัวชี้วัดที่กำหนด เรียงอันดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย3 อันดับแรกได้แก่รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ รองลงมา คือ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และอันดับ 3 โรงเรียนมีการสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง และนักเรียนแต่งกายสะอาด เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,279