การพัฒนารูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดย: นายธีรวัฒน์ บุรวิศิษฐ์ [IP: 125.25.177.xxx]
เมื่อ: 2022-08-23 17:41:04
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นายธีรวัฒน์ บุรวิศิษฐ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่จัดทำ 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) พัฒนารูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้รูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4) ประเมินผลรูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสำรวจวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน 2) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินการปฏิบัติงาน 5) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 6) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 7) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Dependent Sample และการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่า นักเรียนมีความสนใจในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากนักเรียนต้องการศึกษาด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมเป็นทีมเกิดความร่วมมือกัน ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิชาฟิสิกส์ เห็นด้วยกับรูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จะนำมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาการขาดความสนใจต่อการเรียนของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรูปแบบมีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน สำหรับกระบวนการจัดกิจกรรมรูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement: E) 2) ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด (Restructuring of ideas : R) 3) ขั้นสำรวจความรู้เดิม (Exploring : E) 4) ขั้นนำแนวคิดไปใช้ (Applying of ideas : A) 5) ขั้นตรวจสอบความเข้าใจ (Enumeration : E)

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.51 /81.28

4. ผลการประเมินรูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.89 , S.D. = 2.79)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,669