รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนคุรุ

โดย: นายมาหามะสูไหลี สะการี [IP: 171.7.247.xxx]
เมื่อ: 2022-08-21 20:22:26
ชื่อผลงาน รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

ชื่อผู้รายงาน นายมาหามะสูไหลี สะการี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษา 2565

รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีวัตถุประสงค์ในการทดลอง ดังนี้ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ในการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) เกมกิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น จำนวน 25 เกม (2) แผนการจัดเกมกิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จำนวน 25 แผน (3) แบบประเมินความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 11 กิจกรรม และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Arithimetic:Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการทดลอง พบว่า

1. กิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์มีประสิทธิภาพ 90.63/93.69

2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ มีการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่หลังการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม

3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ อยู่ในระดับมาก


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,269