การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา การใช้ภาษาในหนังสือราชการภายในและภายนอกการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,108,841