ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการจัดทำโครงการจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา

Visitors: 993,835