อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570)

Visitors: 971,725