การบันทึกบัญชี การปรับปรุงแก้ไขเพื่อการปิดบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักสูตรอบรมออนไลน์  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร

Visitors: 960,485