จุดตรวจการใช้จ่ายเงินรายได้และเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา และจุดตรวจของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.

Visitors: 939,486