ปิดบัญชีสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และวิธีงบประมาณเพื่อการใช้จ่ายเงินรายได้และเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 939,488