การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้สอยในการจัดประชุม และการจัดงานและแข่งขันกีฬา การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน การฝึกอบรม ให้ถูกต้อง

Visitors: 939,485