ยกเครื่องเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาลศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 939,487