ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กับการประชุมสภาท้องถิ่น การตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการช่วยเหลือประชาชน อย่างไรที่ถูกต้อง

Visitors: 939,485