- ปิดบัญชีสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาปี 2564 และการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 939,481