นักบริหารการศึกษาและครูมืออาชีพ การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อรองรับการประเมินตนเอง (SAR) รูปแบบใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Visitors: 912,206