การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและการเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่)

Visitors: 912,206