ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓)

Visitors: 912,205