การเบิกจ่ายอย่างไรให้ถูกต้อง กรณีการจัดงานและแข่งขันกีฬา การเดินทางไปราชการการฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ

Visitors: 912,205