การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนภายใต้การงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

Visitors: 912,206