งานธุรการภายใต้ระเบียบงานสารบรรณกับการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การจัดทำหนังสือราชหาร การใช้ภาษาราชการการบันทึกเสนอหนังสือ การเลือกรูปแบบหนังสือราชการ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 889,427