ขับเคลื่อนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทการติดตามและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

Visitors: 888,902