ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในบทบาทการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรให้ได้ใจประชาชน และแนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อประชาชน

Visitors: 888,889