การบูรณาการแผนชุมชน แผนหมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบล และแนวทางการประสานโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบการเพิ่มเติมแผน การเปลี่ยนแปลงแผน การแก้ไขแผน เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๓ ภายใต้ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 767,746