บทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อีกทั้งการเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

Visitors: 756,408